Trwa właśnie największa – pod względem ilości środków finansowych przekazanych Polsce – perspektywa finansowa Unii Europejskiej. W jej ramach miliardy euro popłyną zarówno do polskich samorządów, instytucji, jak i przedsiębiorców. Ubieganie się o fundusze unijne jest procesem niejednokrotnie skomplikowanym i niełatwym, jednak droga ta zakończona sukcesem może przynieść beneficjentom wymierne korzyści finansowe. Dzięki środkom unijnym przedsiębiorcy mogą zyskać przewagi konkurencyjne na otwartym rynku europejskim. Pieniądze te mogą być też przeznaczane na rozwój technologiczny, innowacje, wsparcie rozwoju.

Zasady pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych regulowane jest szeregiem aktów prawnych pochodzących zarówno z prawa europejskiego, jak i krajowego. Na gruncie polskim zasadnicze regulacje dotyczące zasad organizacji naborów wniosku o dofinansowanie znajdują się w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Ustawa ta reguluje tryb postępowania instytucji organizujących nabory wniosków, jak też określa prawa i obowiązki wnioskodawców i późniejszych beneficjentów. Ubiegając się o fundusze unijne należy przede wszystkim wiedzieć, że co do zasady wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybach konkursowych. Konkursy organizowane przez instytucje zajmujące się wdrażaniem funduszy unijnych muszą być organizowane w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich wnioskodawców, a ich zasady powinny być przejrzyste i jawne. Wnioski o dofinansowanie oceniane są w oparciu o ustalone z góry kryteria. Wnioskodawcom w przypadku negatywnej oceny ich wniosku przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Brak uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Zasady realizacji danego przedsięwzięcia oraz rozliczania przyznanych środków finansowych reguluje umowa o dofinansowanie. Wzór tej umowy stanowi element dokumentacji konkursowej. Umowa ta wyznacza najważniejsze zasady, którymi kierować się winien beneficjent realizując swój projekt. W przypadku wydatkowania środków w sposób niezgodny z procedurami lub niezgodny z przeznaczeniem, instytucja udzielająca dofinansowania może wezwać beneficjenta do zwrotu środków. Niedokonanie zwrotu skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji o zwrocie. Od decyzji tej przysługuje również odpowiedni środek odwoławczy (odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Wydanie ostatecznej decyzji o zwrocie skutkować będzie wpisaniem beneficjenta na listę podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania funduszy. Niemniej jednak decyzja administracyjna może być także zaskarżona do sądu administracyjnego.

Ubiegając się o dofinansowanie instytucje udzielające dofinansowania wymagają najczęściej złożenia stosownego zabezpieczenia. Może to być weksel z deklaracją wekslową, a w przypadkach większych kwot niezbędne może okazać się zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowe, ubezpieczeniowej, hipoteka, poręczenie wekslowe banku lub inne podobne rozwiązania.

Zewnętrzne środki pozwalają przedsiębiorcom rozwijać się i osiągać założone cele rozwojowe w biznesie. Pozyskiwanie funduszy unijnych nie jest procesem łatwym. Warto mieć świadomość przysługujących wnioskodawcom i beneficjentom praw, a w stosownych przypadkach wykorzystywać odpowiednie mechanizmy prawne.

Skomentuj