Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

  • Zgodnie z Kodeksem cywilnym spadek może być przez spadkobiercę przyjęty lub odrzucony. Najczęstszym przypadkiem przyjęcia spadku jest przyjęcie spadku wprost, tzn. bez ograniczenia za długi spadkowe. Do takiego przyjęcia dochodzi albo wskutek złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia, albo (co ma miejsce najczęściej) wskutek niezłożenia żadnego oświadczenia spadkowego. Każdy spadek w polskim systemie prawnym musi być przez kogoś przyjęty. Spadkobiercami są albo osoby wskazane w testamencie, albo osoby dziedziczące na podstawie ustawy. W przypadku, gdy osoba zmarła nie ma żadnej rodziny, ani osób które wchodziłyby w krąg spadkobierców ustawowych, spadek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub w ostateczności Skarb Państwa.

  • W ostatnim czasie często słyszy się o dochodzeniu przez rozmaite instytucje finansowe drobnych, najczęściej przedawnionych roszczeń. Sam właśnie przyjąłem do prowadzenia tego typu sprawę i postanowiłem się podzielić kilkoma spostrzeżeniami.

  • Zasiedzenie jest formą nabycia własności rzeczy. Prawo cywilne dopuszcza sytuację, w której niewłaściciel rzeczy który posiada rzecz (np. nieruchomość) w sposób samoistny przez określony czas, staje się właścicielem tej rzeczy. Instytucja zasiedzenia jest szczególną formą nabycia własności. Zasiedzenie prowadzi bowiem do pozbawienia własności właściciela, który rzeczy nie posiada. Z kolei własność jest wartością chronioną konstytucyjnie. Dlatego też zasiedzenie stanowi wyjątkową instytucję prawa cywilnego, a stwierdzenie przez sąd nabycia własności poprzez zasiedzenie odbywać się musi z wyjątkową ostrożnością, przy zbadaniu wszystkich aspektów sprawy – zwłaszcza samoistności posiadania.

  • Najem okazjonalny jest formą najmu lokali mieszkalnych przez osoby nie prowadzące w tym zakresie działalności gospodarczej. Jest to instytucja wprowadzona już dość dawno do polskiego prawa, jednakże w 2010 roku została ona dość gruntownie zmieniona. Najem okazjonalny nie jest, prawdopodobnie ze względu na wysokie wymogi formalne, zbyt często stosowną formą wynajmowania mieszkań. Regulacje w tym zakresie miały służyć przede wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy często z obawy przed brakiem skutecznych i co najważniejsze szybkich mechanizmów usuwania lokatorów z mieszkań po ustaniu obowiązywania umów najmu, albo w ogóle rezygnują z wynajmowania swoich lokali, albo usuwają najemców w sposób nieformalny, nielegalny, a nierzadko sprzeczny z prawem, czy wręcz przestępczy. Dlatego też ustawodawca chcąc ułatwić właścicielom mieszkań, prowadzenie ewentualnych postępowań egzekucyjnych przeciwko lokatorom, postanowił o gruntownej reformie instytucji najmu okazjonalnego.

  • Testament jest jedyną przewidzianą w prawie polskim czynnością, którą można rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci. Jeden testament może zawierać postanowienia tylko jednej osoby (stąd niedopuszczalne są np. testamentu wspólne małżonków). Testament można w każdej chwili odwołać albo zmienić.

  • Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem prawnym po śmierci każdego człowieka spadek po nim jest dziedziczony. Istotne jest to, że spadek nie powinien być traktowany jako „majątek”. W skład spadku wchodzą zarówno prawa, jak i obowiązki. Dlatego też dziedziczy się nie tylko aktywa, ale także pasywa – nie tylko majątek i prawa majątkowe, ale też długi. Co więcej można odziedziczyć same długi i obowiązki. Dlatego bardzo istotna jest znajomość podstawowych zasad dotyczących dziedziczenia po osobach zmarłych.