Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

  • Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie cywilne w trybie procesowym. Postępowanie cywilne odbywa się w dwóch trybach: procesowym i nieprocesowym. Są dwa odmienne tryby postępowania, choć mają one cechy wspólne (np. niekiedy w postępowaniu nieprocesowym przeprowadzana jest rozprawa). Postępowanie nieprocesowe wszczynane jest na wniosek lub z urzędu, zaś postępowanie procesowe wszczynane jest po wniesieniu pozwu. Pisma procesowe – w tym pozwy – muszą zawierać określone elementy, aby były uznane za poprawne formalnie i mogły być przedmiotem dalszego procedowania.

  • Dnia 15 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Wedle tej ustawy zaległości powstałe z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne są umarzane. Dotyczy to składek za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

  • Świadomość prawna obywateli jest jednym z najważniejszych czynników społeczeństwa obywatelskiego. Wiedza o prawach i obowiązkach, o tym jak zachować się w określonych sytuacjach, co można zrobić, do kogo się zwrócić, jest dla mieszkańca współczesnej Polski bardzo istotna. Jest to szczególnie ważne w sytuacji powstania gigantycznej ilości nowych przepisów, a także wobec coraz częstszego nakładania się regulacji polskich i europejskich.

  • W sprawach cywilnych zasadą jest obowiązek ponoszenia opłat sądowych. Opłatom podlegają pisma i czynności podejmowane przez strony w ramach wszczynanego i prowadzonego postępowania sądowego.

  • Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem prawnym po śmierci każdego człowieka spadek po nim jest dziedziczony. Istotne jest to, że spadek nie powinien być traktowany jako „majątek”. W skład spadku wchodzą zarówno prawa, jak i obowiązki. Dlatego też dziedziczy się nie tylko aktywa, ale także pasywa – nie tylko majątek i prawa majątkowe, ale też długi. Co więcej można odziedziczyć same długi i obowiązki. Dlatego bardzo istotna jest znajomość podstawowych zasad dotyczących dziedziczenia po osobach zmarłych.

  • Spółka jawna jest jedną z najprostszych i najpopularniejszych form wykonywania działalności gospodarczej. Spółki jawne zbliżone są w swej konstrukcji do spółek cywilnych. Istotą spółki jawnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa przez dwie lub więcej osób pod własną firmą (nazwą). Wspólnikiem spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, przy czym każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swym majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny (wtórny), albowiem wspólnik odpowiada dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

  • Jedną z najważniejszych zasad państwa prawnego jest kontrola działań administracji publicznej dokonywana przez niezależne i niezawisłe sądownictwo administracyjne. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, których zadaniem jest właśnie rozpatrywanie skarg na akty i czynności podejmowane w ramach szeroko rozumianego władztwa administracyjnego.