Dnia 15 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Wedle tej ustawy zaległości powstałe z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne są umarzane. Dotyczy to składek za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Warunkiem umorzenia składek jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku w tej sprawie. Wniosek można złożyć w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie czyli do 15 stycznia 2015 roku. ZUS po złożeniu wniosku wydaje decyzję określającą warunki umorzenia. Zasadniczym warunkiem jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., do opłacenia których zobowiązana jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub płatnik składek, oraz należnych od tych składek odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Należności niepodlegające umorzeniu powinny zostać spłacone w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji ZUS określającej warunki umorzenia. Możliwe jest także rozłożenie na raty należności, które nie podlegają umorzeniu, bądź odroczenie terminu ich płatności. Dopiero po spłaceniu należności niepodlegających umorzeniu lub rozłożeniu tej zaległości na raty, ZUS wydaje odrębną decyzję o umorzeniu składek, albo o odmowie umorzenia jeśli warunek nie jest spełniony.
Konsekwencją umorzenia składek na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe jest pominięcie okresu, za który składki zostały umorzone przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Ponadto kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury.

Skomentuj